Regulamin sklepu internetowego Onyx24.pl

 

§ 1 Postanowienia ogólne.

1. Słownik pojęć.

Konto klienta – prowadzone dla Kupującego przez Sprzedawcę pod unikalną nazwą (tzw. login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone i przechowywane są dane i informacje Kupującego związane z użytkowaniem Sklepu.

Kupujący – osoba fizyczna lub podmiot korzystająca w charakterze konsumenta z zasobów udostępnianych przez Sprzedawcę. Niepełnoletni mogą dokonywać zakupu wyłącznie za wcześniejszą zgodą przedstawiciela ustawowego wyrażoną na piśmie lub telefonicznie.

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania przez Kupujących ze Sklepu, dokonywania zakupu Towarów, realizację umowy, procedurę zwrotu zakupionych Towarów, procedurę reklamacyjną, ochronę danych osobowych, świadczenie usług drogą elektroniczną.

Sklep – witryna internetowa pod adresem www.mebbes.pl, poprzez którą Sprzedawca oferuje i sprzedaje swoje Towary. Za Sklep uważa się również konto Sprzedawcy w portalu Allegro.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje i sprzedaje swoje Towary jako użytkownik onyx24.

Sprzedawca – Andrzej Bojanowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ONYX24 Andrzej Bojanowski. , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 897 000 04 76,  REGON 006048120, miejsce wykonywania działalności gospodarczej we Wrocławiu (50-088) przy ul. Swobodnej 37. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez e-mail sklep@onyx24.pl lub telefonicznie w godzinach od 7 00… do 22 00… pod numerem telefonu +48 501 497 860 .

Świadczenie usług drogą elektroniczną – zgodne i przewidziane Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1422) prowadzenie usługi Konta klienta i innych zaakceptowanych przez Kupującego.

Towar - rzeczy oznaczone co do gatunku oraz rzeczy indywidualnie oznaczone, które mogą być przedmiotem umowy sprzedaży zgodnie z Regulaminem.

2. Przedmiotem umowy zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą jest sprzedaż rzeczy oznaczonych co do gatunku lub rzeczy indywidualnie oznaczonych. Przez umowę sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy i mu ją wydać, a Kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

3. Ceny Towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają wszelkie składniki prawem przewidziane, w tym podatek od towarów i usług (tzw. VAT), jednakże ceny nie zawierają w sobie kosztów dostawy Towaru. Koszt dostawy, który zawiera cenę opakowania, podany jest osobno.

4. Wszystkie podane w Regulaminie lub na stronach Sklepu terminy w dniach oznaczają dni robocze.

 

§ 2 Zasady korzystania ze Sklepu.

1. Korzystanie ze Sklepu odbywa się poprzez witrynę internetową.

2. Korzystanie ze Sklepu poprzez portal Allegro.pl odbywa się na zasadach tam przewidzianych.

3. Za pośrednictwem witryny Sklepu, Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu.

4. Rejestracja Konta klienta jest dobrowolna, Kupujący może również korzystać ze Sklepu z wyłączeniem rejestracji. W celu rejestracji Konta klienta należy wybrać przycisk „Zarejestrować” i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie, a wypełniony zgodnie z prawdą formularz przesłać za pośrednictwem strony Sklepu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest z chwilą potwierdzenia przez Kupującego założenia konta. Potwierdzenia dokonuje się poprzez uaktywnienie linku przesłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail Kupującego wskazany w formularzu rejestracyjnym.

5. Kupujący może w każdej chwili i bez uzasadnienia żądać usunięcia jego Konta poprzez zgłoszenie swojego żądania drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy. Z chwilą potwierdzenia drogą elektroniczną przez Sprzedawcę usunięcia Konta klienta, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się. Sprzedawca potwierdzi usunięcie Konta klienta niezwłocznie.

6. Kupujący i Sprzedawca mogą w każdej chwili i bez podawania przyczyny wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wówczas, Konto klienta zostaje usunięte.

7. Reklamacje związane z świadczeniem przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną można składać poprzez e-mail lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzeć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpłynięcia.

8. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności niechcianych wiadomości elektronicznych, czy złośliwego oprogramowania komputerowego. Naruszenie zakazu może skutkować usunięciem Konta klienta.

 

§ 3 Składanie i realizacja zamówień.

1. Kupujący dokonuje zakupu poprzez stronę Sklepu lub w sposób ustalony ze Sprzedawcą.

2. Za chwilę zawarcia umowy sprzedaży poczytuje się moment otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail od Sprzedawcy potwierdzającej dokonanie zakupu Towaru.

3. Sprzedawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w terminie wskazanym na stronie Towaru, jednakże nie wcześniej niż przed uznaniem rachunku bankowego Sprzedawcy ceną uiszczoną za zakupiony Towar oraz jego transport, chyba że Kupujący wybrał sposób zapłaty przy odbiorze Towaru. Jeżeli termin realizacji zamówienia nie jest oznaczony, Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie 14 dni. W przypadku braku możliwości dochowania terminu realizacji zamówienia, Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego.

4. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostarczenia Towaru do Kupującego, który może być uzależniony od przewoźnika.

5. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie 7 dni od dokonania zakupu Towaru, chyba że wybrał sposób zapłaty przy odbiorze lub płatność w ratach. W przypadku płatności ratalnej, pierwsza rata powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od dokonania zakupu Towaru. W razie uchybienia terminowi, Sprzedawca może anulować zamówienie i odstąpić od umowy.

6. Kupujący może dokonać zapłaty w sposób przewidziany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu lub stronie Towaru.

7. Towar zostanie dostarczony w sposób zaproponowany przez Kupującego, chyba że Sprzedawca niezwłocznie sprzeciwi się wybranemu sposobowi. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez Sprzedawcę Kupującemu, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą jej wydania Kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego. Koszty przesłania lub dostarczenia Towaru ponosi Kupujący, chyba że strony umówiły się inaczej.

8. Możliwy jest również osobisty odbiór Towaru przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru.

 

§ 4 Prawo do odstąpienia od umowy.

1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).

2. Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jednakże, jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W celu odstąpienia od umowy, Kupujący powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ze Sklepu do Kupującego, z zastrzeżeniem
§ 4 ust. 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania.

7. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Zwrot Towaru powinien nastąpić w sposób zapewniający jego nienaruszalność podczas przewozu.

8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz umowy zawartej w drodze aukcji publicznej.

 

§ 5 Reklamacja Towaru.

1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana zawiera wadę fizyczną lub wadę prawną.

2. Reklamację można zgłosić drogą elektroniczną lub pisemnie na adres Sprzedawcy oraz telefonicznie. Kupujący powinien przesłać na adres Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem reklamacji, w którym zawrze wadę Towaru, datę jej wystąpienia, żądanie reklamacji oraz swoje dane kontaktowe.

3. Sprzedawca powiadomi Kupującego o ustosunkowaniu się do żądania reklamacji w ciągu 7 dni od jej doręczenia Sprzedawcy.

4. Naprawa rzeczy zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie odpowiednim ze względu na charakter i rozmiary wady, jednakże nie dłuższym niż 21 dni od dnia przyjęcia reklamacji. Wymiana rzeczy na nową, obniżenie ceny albo zwrot ceny zostaną dokonane w terminie 7 dni od przyjęcia reklamacji. Sprzedawca dokona obniżenia ceny lub zwrotu ceny na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

 

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę.

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest Sebastian Wach prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ONYX24 Andrzej Bojanowski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 897 000 04 76 , REGON 006048120, miejsce wykonywania działalności gospodarczej we Wrocławiu (50-088) przy ul. Swobodnej 37.

2. Dane osobowe Kupującego są gromadzone oraz przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży i prowadzenia Konta klienta lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, na które Kupujący wyraził zgodę. Za wyraźną zgodą Kupującego dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu przesyłania informacji handlowych.

3. Kupujący udostępnia Sprzedawcy swoje dane osobowe dobrowolnie, w każdej chwili ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może je poprawiać. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili może zostać cofnięta.

4. Oświadczenie o cofnięciu zgody, żądanie wglądu lub poprawienia danych osobowych może zostać zgłoszone pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy.

§ 7 Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst. jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121); Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1225 ze zm.); Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 1182); Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1422); Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).

2. Wszelkie spory konsumenckie strony będą starały się załatwić polubownie. Spór konsumencki może zostać poddany do rozstrzygnięcia przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 15a 50-069 Wrocław, na zasadach określonych przez tenże Sąd.


Top